Hledat na www.oltre.cz

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD 

společnosti DR studio CZ, s r.o., se sídlem Průhonická 119, 251 01 Čestlice , Česká republika, 

IČO: 027 79 862, DIČ: CZ 027 79 862

K zajištění řádné informovanosti kupujících (spotřebitelů) o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práv z vadného plnění, jakož i k zajištění jednotného, rychlého a správného postupu při vyřizování reklamací vad zboží v jednotliv.ch prodejnách (provozovnách) DR studio CZ, s r.o., se sídlem Průhonická 119, 251 01 Čestlice , Česká republika, IČO: 027 79 862, DIČ: CZ 027 79 862, zapsaná v Obchodní rejstřík, Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 223650
a jakožto prodávající (dále jen „DR studio CZ“ anebo „prodávající“) v souladu zejména s ustanovením § 13 a § 19 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a s ustanoveními § 2161 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“), tento reklamační řád, který se vztahuje na zboží zakoupené kupujícími (spotřebiteli) po 01.01.2016 a je platný pro celou síť prodejen DR studio CZ v České republice (dále jen „reklamační řád“) Kupujícím se rozumí spotřebitel dle § 419 OZ, tj. každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. 

1. Jakost zboží při převzetí

1.1. Společnost DR studio CZ odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady, zejména, že v době, kdy 

2. 

kupující zboží přebírá, 

  • a)  má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží na základě reklamy jimi prováděné, 
  • b)  se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, 
  • c)  zboží odpovídá jakosti nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 
  • d)  zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a 
  • e)  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

1.2. U zuživatelného zboží je vyznačena doba nejkratší trvanlivosti; u zboží podléhajícího rychlé zkáze je vyznačena doba, po kterou lze zboží použít. 

1.4. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu společnost DR studio CZ písemně, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají povinnosti prodávajícího v případě vadného plnění. Nebrání-li tomu povaha věci, lze takové potvrzení nahradit dokladem o zakoupení zboží. 

Rozsah, podmínky a způsob uplatnění práv z vadného plnění kupujícím 

2.1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Toto ustanovení se neuplatní zejména při opotřebení zboží způsobeném jeho obvyklým užíváním; u zboží prodávaného za nižší cenu ohledně vady, pro kterou byla nižší cena ujednána; a u použitého zboží ohledně vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím. 

2.2. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. 

2.3.U použitého zboží platí pro uplatnění práv z vadného plnění lhůta dvanácti (12) měsíců od převzetí, neurčí-li prodávající lhůtu delší. 

2.4.Kupující uplatňuje práva z vadného plnění v prodejně DR studio CZ, kde zboží zakoupil, popř. v jakékoli jiné prodejně DR studio CZ (dále také jen „místo uplatnění reklamace“). Společnost DR studio CZ žádá kupující, aby pokud možno uplatňovali práva z vadného plnění v té prodejně DR studio CZ, ve které zboží zakoupili, umožní tím rychlejší vyřízení uplatněných práv z vadného plnění (reklamace). 

2.5. Je-li v dokladu o zakoupení zboží a/nebo v záručním listě uvedena jiná osoba určená k opravě zboží, která je v místě prodejny DR studio CZ, kde kupující zboží zakoupil, nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy (dále také jen „místo uplatnění reklamace“). 

2.6. Kupující uplatňuje práva z vadného plnění tak, že prodávajícímu předloží zboží včetně příslušenství, příp. součást zboží, u niž uplatňuje práva z vadného plnění, a prokáže se dokladem o zakoupení zboží, případně též záručním listem, byl-li na zboží vystaven. 

2.7. Společnost DR studio CZ vystaví kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující práva z vadného plnění uplatnil, jaké vady vytýká (co je obsahem reklamace) a jaká práva uplatňuje (jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje) (dále jen „potvrzení o uplatnění práv z vadného plnění“). 

2.8. Společnost DR studio CZ dále vystaví kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení kupujícím uplatněných práv z vadného plnění (reklamace), včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání; případně na žádost kupujícího písemné odůvodnění zamítnutí uplatněných práv z vadného plnění (reklamace). 

Práva kupujícího z vadného plnění 

3.1. Nemá-li zboží vlastnosti uvedené v bodu 1.1 tohoto reklamačního řádu, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. 

3.2. Je-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo pouze na bezplatné odstranění vady. 

3.3. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit. 

3.4. Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu (spotřebiteli) působilo značné obtíže. 

3.5. Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu. 

3.6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, bude kupujícímu vyplacena hodnota zboží (kupní cena) v penězích v a/nebo ve formě dárkových poukázek DR studio CZ s platností 1 rok od vydání. 

Lhůty pro vyřízení práv z vadného plnění, vyzvednutí zboží 

4.1. Uplatnění práv z vadného plnění vyřizuje vedoucí příslušné prodejny DR studio CZ a v případě jeho/její nepřítomnosti jiný zaměstnanec prodejny DR studio CZ pověřený vyřizováním reklamací (dále jen „pověřený zaměstnanec“). Pověřený zaměstnanec rozhodne o uplatnění práv z vadného plnění (reklamaci) ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je potřebná k odbornému posouzení vady. Uplatnění práv z vadného plnění (reklamace) včetně odstranění vady musí být vyřízeno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění práv z vadného plnění (reklamace), pokud se prodávající prostřednictvím pověřeného zaměstnance nedohodne s kupujícím na delší lhůtě (dále jen „lhůta pro vyřízení reklamace“). 

4.2. Žádný ze zaměstnanců společnosti DR studio CZ není oprávněn vyřizovat uplatnění práv z vadného plnění (reklamaci) v případě, kdy kupujícím je jeho příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel nebo partner, osoba, se kterou zaměstnanec trvale žije, osoby sešvagřené anebo jiné osoby, které jsou s příslušným zaměstnancem v poměru rodinném nebo obdobném a jež jsou pokládány za osoby s příslušným zaměstnancem sobě navzájem blízké. 

4.3. Prodávající bude kupujícího na jeho žádost informovat ohledně vyřízení reklamace prostřednictvím e-mailu, sms zprávy anebo telefonicky, a to způsobem, o který kupující požádá, resp. dle typu kontaktních údajů, které za tímto účelem kupující prodávajícímu sdělí. Ustanovení předchozí věty nezbavuje kupujícího povinnosti informovat se v místě uplatnění reklamace po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace ohledně vyřízení reklamace a bez zbytečného odkladu si vyzvednout zboží, tj. opravené anebo nové zboří, resp. zboží, ohledně něhož uplatněná práva z vadného plnění nebyla prodávajícím uznána (dále jen „zboží, které je předmětem reklamace“), nejpozději však do tří (3) měsíců od uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace, příp. nejpozději do tří (3) měsíců ode dne, kdy bude kupující o vyřízení reklamace prodávajícím vyrozuměn. Za účelem vyzvednutí zboží. 

4.4. Bude-li kupující v prodlení s převzetím zboží, které je předmětem reklamace, uchová jej prodávající pro kupujícího způsobem přiměřeným okolnostem. Prodávající je oprávněn zboží, které je předmětem reklamace zadržet, dokud mu kupující neuhradí účelně vynaložené náklady spojené s uchování zboží, které je předmětem reklamace, dle předchozí věty. 

4.5. Bude-li kupující v prodlení s převzetím zboží, které je předmětem reklamace, vzniká prodávajícímu právo využít tzv. svépomocný prodej dle § 2126 a násl. OZ a toto zboží po předchozím upozornění na účet kupujícího vhodným způsobem prodat poté, co kupujícímu poskytl dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. 

5. Záruka za jakost

5.1. Zárukou za jakost se společnost DR studio CZ zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití 

pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. 

5.2.  Společnost DR studio CZ poskytuje záruku za jakost v délce, jak je tato uvedena v dokladu o zakoupení zboží a/nebo v záručním listu. 

5.3.  Tytéž účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojeném ke zboží nebo v reklamě ohledně uvedeného zboží. 

5.4.  Záruka za jakost může být poskytnuta i na jednotlivou součást zboží. 

5.5. Ujednají-li si prodávající a kupující jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost dané ujednání. 

5.6. Kupující je povinen dodržovat podmínky pro používání zboží stanovené v záručním listě a/nebo v návodu na používání zboží. 

5.7. Kupující nesmí porušit plomby na zboží, pokud je zboží plombováno. 

5.8. Pro uplatnění práv ze záruky za jakost a ohledně práv kupujících s tím souvisejících se obdobně použijí ustanovení čl. 2. o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práv z vadného plnění kupujícím a čl. 3 o právech z vadného plnění. 

5.9. Společnost DR studio CZ neodpovídá za vady zboží v záruční době, které vznikly v důsledku opotřebení zboží obvyklým užíváním a/nebo jeho nesprávným používáním. DR studio CZ dále neodpovídá za vady vzniklé po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnější událostí. 

6. Zvláštní záruka výměny zboží nad rámec práv z vadného plnění a/nebo ze záruky za jakost

6.1. Společnost DR studio CZ poskytuje kupujícím možnost výměny zboží za jiné, a to za těchto podmínek: 

a) zboží musí být vráceno v originálním obalu a v nepoškozeném stavu, a to včetně dokladu o zakoupení zboží, případně záručního listu, byl-li společností DR studio CZ vystaven;

b) zboží vyměníme i po prvním použití;

c) toto právo lze uplatnit ve všech prodejnách DR studio CZ; 

d) toto právo lze uplatnit nejpozději do čtyř (4) týdnů ode dne zakoupení zboží. 

6.2. Možnost výměny zboží se nevztahuje na následující zboží: 

a) zboží na míru, tedy zboží, které je pro kupujícího upravováno či přizpůsobováno (např. vázání na lyžích atd.); b) potraviny; c) časopisy, knihy a audiovizuální nosiče. 

6.3. Společnost DR studio CZ může podle svého uvážení povolit výměnu i u zboží uvedeného v bodu 

6.2 tohoto reklamačního řádu. 

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Tento reklamační řád je platný a účinný pro zboží zakoupené kupujícími v prodejnách DR studio CZ v České republice po 01.01.2016. 

7.2. Reklamační řád je kupujícím k dispozici v sídle prodávajícího, jakož i v jednotlivých prodejnách  DR studio CZ. 

7.3. V případě, že se nepodaří reklamaci vyřešit přímo, má kupující možnost využít také reklamační proces pro mimosoudní řešení sporů v rámci ČOI, oddělení ADR, www.coi.cz

Aktualizace: 1.12.2016


Košík

Váš košík je prázdný

Přidejte do košíku první produkt